Ролята на мултимедията в уроците по родни предмети зад граница. Готовност за дистанционно обучение

Конференция:

МОДЕЛИ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНA

Доклад

Тема: " Ролята на мултимедията в уроците по родни предмети зад граница. Готовност за дистанционно обучение"

Системата на образованието днес е поставена пред сериозно предизвикателство- да осигури адекватно обучение на поколение с коренно различен начин на мислене.

Революцията в информационните технологии култивира поведение, предпочитания, очаквания от съвършено нов тип. Днес на прага на класната стая стои ученикът на 21-вия век. За него новите технологии са даденост, бит. Ежедневният контакт с цифровите технологии, телевизията, компютърните игри, интернет, са развили бързина, многоканалност и многозадачност на възприятията, нелинейно визуално мислене, очакване за своевременна реакция, за неприкъсната връзка с мрежата от приятели, ресурси, информационни източници.

Логично неуспешен ще бъде резултатът, ако пред него стои отворена вратата към традиционната класна стая, към класически поднесенят урок, бавен и еднолинеен.

Ако не се потърси правилен подход към новия тип обучавани, има реална опасност интересът да отстъпи пред отегчението и мотивацията да изчезне. Тези млади хора няма да напуснат виртуалната среда, тя е тяхна реалност. Образователната система трявба да се вмести в нея, да я ползва и контролира . Опитът и знанието ще си прокарат успешно път само, ако се възползват от новия инструментариум.
Затова вниманието на специалистите днес е насочено към преосмисляне теориите на преподаване.

Новите търсения в съвременното образование и специално при изучаване на чужд език, се базират на прилагане на интерактивната образователна мултимедия.

Терминът „интерактивност” се свързва с управлението на интерфейса – ученикът извършва определено действие, а компютърът отговаря на това негово действие чрез звук, анимация или появa на нов текст. Интерактивността се постига чрез използване на хипервръзки при структуриране на информацията, които трансформират представянето на учебния материал от линеен формат, както е при книгите и телевизионните програми, в нелинеен.

Интерактивната мултимедия позволява на обучаемия да контролира средата, да взаимодейства с нея, да придобива знания по модел, който най-пълно съответства на личния стил на учене .

Характерна особеност е високо ниво на визуализиране на учебното съдържание. Интегрирането на статични илюстрации и динамично видео, съпътстващи текста, дава възможност да се ангажира пълноценно вниманието на ученика, прави процеса на обучение по-ефективен и разбира се, много по-интересен. Именно в свойството на определена технология да бъде интерактивна, се крият нейните възможности за повишаване на ефективността на обучението. Използването на движещи се образи, заинтригуващи симулации, поставят обучаемия в позицията на участник в ситуациите, представяни на екрана.

Педагогическата практика показва, че онагледяването на лексикалния материал чрез множество картини, схеми, фотографии и анимации интригува учениците и повишава техния интерес към учебния процес.

Структурирането на урока днес се ръководи основно от принципа:
„Чувам-забравям. Виждам-запомням. Правя-разбирам.”
За успешната практическа реализация на тематичната единица е наложително взаимодействието на три фактора- свързаност,скорост, мобилност.

Интернета, лaптопа, проекторът, бялата дъска са инструментите в съвременната класна стая.
• Интерактивната бяла дъска е комбинация от електронни и софтуерни технологии, заместител на традиционната черна дъска и тебешира. Свързва се към проектор и компютър. На нея може да се пише, рисува, редактира, а също така от нея може директно да се принтира, запаметява и съхранява.
• Електронната писалка може изцяло да замести мишката и да контролира свързания към дъската компютър. С нея може да се пише, маркира, рисува, копира, стартира и съхраняват различни файлове. Лекциите, нанесени на дъската могат да се пренесат на личните компютри или разпечатки.
• Документ камерата е нова разработка, насочена преди всичко към образователния сектор. Тя позволява в хода на урока да бъдат показани на екран допълнителни записки, триизмерни обекти, печатни материали, прозрачни слайдове .

Тяхното използване предполага набор от софтуерни продукти.

• В зависимост от програмните среди за създаване на мултимедийни проекти, „общоприложната мултимедия” е най-разпространена в училище . Ползва общоприложни програмни продукти - пакета Microsoft Office - Word, PowerPoint, разпространените софтуери за текстообработка, добавени са възможности за вграждане на звук,
изображение и анимация. Има възможност за добавяне на гласови бележки, изображения, QuickTime или AVI филмче в повечето приложения. Базата данни може да включва картинки, аудио клипове и филми. Тези елементи се вземат от готови библиотеки, например WordArt. Друг вариант е ползването на филми, създадени от самите учители и ученици.

Използването на предварително подготвени power-point презентации и симулаци позволява представянето на учебния материал като система от ярки образи, носители на структурирана информация, подавана в точно определен ред. Постигнатата дидактическа последователност развива логическото мислене на ученика. Демонстрираният на голям екран урок във вид на текст и графична информация въздейства върху по-голям брой сетива, увлича, поставя ученика в ситуации, да търси решения и допълнителни източници на информация.

Обогатяването на учебната практика с инерактивна медия предоставя средства за повишаване на интереса към учебния процес, дава възможност, чрез използването на компютри в часовете по чужд език, учениците да поемат контрол върху обучението си и постепенно да преминат към онлайн обучение.

Специалистите по електронно обучение са наясно, че правенето на електронен урок не се свежда само до прехвърлянето на съответния учебен материал от хартиен носител на електронен. За да мотивира към учене, онлайн урокът трябва да е интерактивен и богат на визуална информация- изображения, анимации,видеоклипове, както и елементи, изискващи активно участие от страна на ученика- прoграмни симулатори,обучаващи игри, интерактивни тестове и др. Разработването на подобен урок изисква на първо място проектиране на методическата единица и на второ, техническа и дизайнерска обработка.

В училище „Джон Атанасов”-Чикаго уроците да се онагледяват, не само с вече създадени в мрежата презентации, а предимно с продукции на самото училище. Учителите по основните дисциплини, заедно с колегите им от всички работещи кръжочни дейности, не пестят енергия за създаване на разнообразни по замисъл презентации. Примери са: откритите уроци, урок-работилница-базиран на power- point презентация и практическо изработване на елемент по тема.(мартеница, лазарски венец, обреден хляб,и.тн.)
Пример е урок-постановка-„Бай Ганьо” . Учителят не заимства готови филми от мрежата, а прави участници учениците си. Подобна форма за онагледяване се ползва дори и в класовете на най-малките възпитаници на училището ни.
Тези презентации в последствие се качват в мрежата и могат да се ползват от други български учители по света.
Подобни творчески разработки са прекрасно допълват типа урок, за който днес говорим, като разчупват шаблона, ангажират едновременно ученик, учител, кръжок и не на последно място -учениците се учат да ползват различни софтоерни продукти, за иработване на свои презентации .
Основната цел е обучение, предлагано в правилно избрана форма, така че обучаемият да стои мотивиран, да бъде включен в колектив, с който да работи и да комуникира, независимо къде се намира.

С напредъка на информационните технологии, концепцията на интернет еволюира от индивидуален - “read-only” към социален - “read-write-talk” WEB, т.е. фокусът се измести върху връзката между хората и споделянето на информация.
Мрежата се превърна от хранилище на ресурси в място, където потребителите се свързват, сформират виртуални общности(мрежи) споделят идеи и мнения (в блогове), създават съдържание, коментират проблеми, предлагат решения, забавляват се. Социалните WEB услуги се превръщат в мощно средство не само за развлечение, но и за споделяне на знания, идеи и опит.
Информационните продукти дават нови пространства на класната стая, правят обучението по роден език достъпно за всички български ученици по света, дават неограничени възможности за обмяна на информация, за самите ученици да контактуват с българчета и от други точки на света, усещане за свързаност чрез българския език.
Еволюцията в WEB промени и начина, по който хората учат в мрежата.
Социалните мрежи и блогове са любимите виртуални среди на съвременния ученик и не бива да бъдат подценявани. Ако учителят иска да бъде чут и забелязан, то трябва да ползва това активно пространство. И той го прави. Наблюдаваме неприкъсна поява на образователни сайтове или т.н „портали”. Образователният портал представлява виртуална среда, осигуряваща достъп до разнообразни учебни ресурси- на първо място учебното съдържание, но и отпратки към виртуални библиотеки, филмови и музикални хранилища, игри. Образователните платформи, които осигуряват достъп до разнообразни учебни ресурси са именно това междинно звено между обучението в класната стая и онлайн уроците.
Познати отворени платформи са Moodle, E-learning, CRTeacher, Desire2Learn, Coursera и т.н.
Успехът на един образователен потрал логично зависи от разнообразието на предлаганите ресурси, като разбира се, те са подчинени на урочната единица, пригодени графично за различни възрасти и образователни дейности: за начално образование,за средно и.т.н.

След привикване на ученика към мултимедийно поднасяните уроци, към обогатените училищни уебстраници с отпратки към електронен вариант на уроците и онлайн библиотеки, естествена е следващата стъпка- обучаемият да бъде изваден от класическата класна стая и включен във виртуална.
Този нов модел класна стая представлява виртуална среда за обучение, която симулира реалния учебен кабинет, осигурява необходимите комуникационни инструменти, за осъществяване на връзка в реално време, между физически отдалечени участници в учебния процес.
Класическото приложение на виртуалните класни стаи е в областта на дистанционното обучение. Електронните училища могат да бъдат виртуални модели на реално съществуващи училища или да нямат първообрази. Виртуалното училище е добра форма за провеждане на учебен процес с българчета, живеещи в чужбина.
Връзката не е стандартна („обучаем — преподавател“), а „обучаем — система — преподавател“.
В началото на урока всяко дете се идентифицира със своето име и избира картинка за курсора на своята мишка. След като проследят урока, правят упражнения, отговорят на въпроси .

Един от основните недостатъци на уеб-базираното виртуално обучене е липсата на подготвени специалисти, които да извършват дейностите по неговото организиране и провеждане, както и от техническо оборудване, което да осигури възможността за провеждането на уеб-базирано виртуално обучение.
Преобладаващата част от българските учители са с добра компютърна грамотност, но предвид бързото развитие на информационните и комуникационни технологии,
е наложително периодично да се организират курсове, за повишаване на квалификацията. Препоръчително е да се разработи система от стимули за учители, които активно ползват иновационни технологии в практиката и предават своите знания и опит на колегите си. Учениците днес се адаптират към новите продукти много по-бързо от своите учители, затова е необходимо да се отдели повече време и полагат повече усилия при подготовката на преподавателския състав. Учителят трябва да бъде подготвен за новия тип класна стая. Неувереност и некомпетентност ще предизвикат негативно отношение и скептицизъм у учениците.

Информационните и комуникационни технологии промениха света.
Информационните и комуникационни технологии променят образованието в световен мащаб .
Информационните и комуникационни технологии провокират към търсене на пътища за на по-добро качество на oбразование в България. Ако те бъдат целенасочено и ефективно използвани, както от ученици, така и от учители,българското училище в или извън България, не само ще бъде интересно,достъпно и желано, българското училище ще възвърне престижното си място на институция.

„Който гледа с една година напред,
сее градина.
Който гледа с десет години напред,
сади дърво.
Който гледа далеко в бъдещето,
образова народа си.”

Конфуций

Автор: Ваня Налбантова