Петиция до Британския министър на образованието за въвеждане на GCSE и А-левъл по български в британската образователна система

ПЕТИЦИЯ
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
Г-жа НИКИ МОРГАН - ЧЛЕН НА БРИТАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 6 ДРУГИ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА GCSE И А-ЛЕВЪЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
От българските училища в Обединеното кралство на Великобритания
и Северна Ирландия и от Асоциацията на българските училища в чужбина

Петицията е изготвена по инициатива на Българското училище към Посолството на България в Лондон, БУ „Слово” в Оксфорд, БУ „Звънче” в графство Съри, подкрепена е от Асоциацията на българските училища в чужбина http://www.abgschool.org и от Посолството на Република България в Лондон.

Българският език е един от официалните езици на Европейския съюз и първият славянски език, който използва кирилицата в ЕС. Във времето, когато тече дискусия за отмяна на матуритетните изпити (GCSE и А-левъл ) по т.нар. „малки езици” в Обединеното кралство, ние считаме, че е жизненоважно за нас да се аргументираме и поставим въпроса за преразглеждане и преоценка на езиците, по които може да се полагат такива изпити.

В последните години броят на установените за живот българи в Обединеното кралство на Великобритания нараства. Все повече са двуезичните деца, които бързо се интегрират с помощта на техните местни британски училища, но които също желаят да поддържат и съхранят своя език и култура. Наличието на 15 български училища в Лондон и други 20 в различни области на Великобритания е доказателство за този нарастващ интерес.

Българската общност е убедена, че в настоящия момент има очевидна нужда за въвеждане на GSCE по български език и за възстановяване на А-левъл по български (такъв изпит бе възможен преди повече от 15 години). Това ще осигури официално признаване на допълнителните езикови умения на младите българи по същия начин, по който това е възможно за други общности като тези на поляци, португалци, турци и много други. Убедени сме, че всеки гражданин на Европейския съюз има право на признаване на езиковите му способности и получаване на кредит чрез образователните системи на Европейския съюз в съответната страна на пребиваване.

В допълнение искаме да напомним на всички важността от подкрепа на мултикултурната среда в Обединеното кралство за улеснение на социалната адаптация и икономическия напредък. Такива са заключенията за значението на модерните езици на Общопарламентарната група по модерни езици в Британския парламент, която през 2014 г. публикува „Манифест за езиците“, призоваващ за промени в отношението към чуждите езици в Обединеното кралство

Предвид на всички тези изложени аргументи, ние апелираме към Вас за подкрепа и въвеждане на GCSE и А-левъл по български език в Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия.

Моля Ви подпишете и разпространете тази петиция.

Благодарим Ви

This petition is initiated by the Bulgarian School at the Bulgarian Embassy, London, the Oxford Bulgarian School Slovo, and Bulgarian Saturday School Zvanche, London. It is supported by the Association of Bulgarian Schools Abroad http://www.abgschool.org and the Embassy of the Republic of Bulgaria in the UK.

The Bulgarian language is one of the official languages of the European Union and the first Slavic language in it using the Cyrillic alphabet. While the discussion for withdrawal of GCSE and A-level exams in small-entry languages is still ongoing, we consider it is vital for us to present our arguments in favour of an update of the number of language exams.

With the growing number of Bulgarians settling in the UK in recent years, there are more and more bi-lingual children who are fast integrating, with the help of their local British schools, but who are also keen to preserve and develop their Bulgarian language and heritage. The recent establishment of 15 weekend schools in London alone, and 20 in various other parts of the UK is a testimony to this growing trend.

The Bulgarian community asserts that there is now a recognisable need to introduce Bulgarian GCSE and to re-introduce the A-level qualifications (as such qualification existed 15 years ago), in order to provide a formal recognition of the additional language skills of young Bulgarians, in the same way this is offered to other language communities, like the Polish, Portuguese, Turkish and many others. We strongly believe that every citizen of the European Union has the right to have their language skills recognised and accredited through the education systems of the EU country of residence.

In addition, we would like to remind everybody of the important impact of supporting a multilingual environment in the UK for social cohesion and for economic development. Such are the conclusions of the All-Party Parliamentary Group on Modern Languages, which launched its Manifesto for Languages in 2014, calling for step change in the UK’s national capacity in foreign languages.

With all this in mind, we call on you to support the introduction of Bulgarian GCSE and A-level exams in the UK.

Please, sign and share our petition.

Thank you!