ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 26.07.2018 г.

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
ASSOCIATION OF BULGARIAN SCHOOLS ABROAD

Изх. номер: А 344, 22.05.2018

София, 22.05.2018 г.

П О К А Н А

за

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружението с нестопанска цел - "Асоциация на българските училища в чужбина", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 26.07.2018 г. от 10.00 часа на следния адрес:

Народно събрание на Република България зала "Запад"
пл. "Народно събрание" No 2
1169 София

Дневен ред на Общото събрание:

⦁ Отчет на председателя за извършената дейност
⦁ Утвърждаване на нови членове на асоциацията
⦁ Финансов отчет
⦁ Приемане на оставката на Мария Бургграф, член на УС
⦁ Избор на нови членове на УС
⦁ Разни

Поканват се всички членове на асоциацията да присъстват, лично или чрез упълномощени лица. Регистрацията започва в 9:00 часа.

Материалите за провеждане на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете в офиса на Асоциацията - Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, Пловдивски Университет "Паисий Хилиендарски", кабинет 203, д-р Адриана Любенова - от датата на публикуване на тази покана в "Държавен вестник".

С уважение,

Д-р Ирина Ботева-Владикова, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина


ул."Даскал Манол", № 18, 1612 София
Телефон: (+359) 2 979 3367, Факс: (+3592) 870 0204, Internet: www.abgschool.org, E-mail: info@bgschool.org Реrистрирана в Софийски градски съд с решение №14857/2007. Булстат: 175392819
Първа инвестиционна банка; BIC: FINVВGSF, IВAN: BG7IFINV9l5012002522l0