Декларация на АБУЧ по повод прогрмата на МОН "Роден език и култура зад граница"

ДЕКЛАРАЦИЯ

на членовете на Асоциацията на българските училища в чужбина
във връзка с програмата за подпомагане на българските училища зад граница

1. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) приветства програмата на МОМН «Роден език и култура зад граница», подпомагаща дейността на образователни структури в чужбина чрез частично финансиране на разходи за функциониране, като наеми и възнаграждения на учителски труд. По тази причина програмата не би била полезна ако остане едногодишна. Всяко преустановяване на подобно финансиране би поставило пред риск самото същестуване на бенефициентите, тъй като образованието не е едногодишен процес.

Във връзка с това АБУЧ смята за наложително:

  • програмата да стане ежегодна,
  • след анализ на резултатите и обратна връзка с бенефициентите, както и вследствие на влизане в сила на нова нормативна уредба, министерството да въвежда промени в програмата за по-целесъобразно удовлетворяване на потребностите на бенефициентите

2. През последните години видимо се активизира взаимодействието между МОМН и различните форми и видове български образователни звена в чужбина. Значително се увеличи и обемът на работа, която се извърва във МОМН във връзка с тази дейност. Ето защо Асоциацията на българските училища в чужбина смята за целесъобразно да помоли Министъра на образованието, младежта и науката да обособи структурно звено, което да отговаря за българските училища в чужбина.