Обява за свикване на Общото събрание на АБУЧ на 30 юли 2010 год

Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“ - София
брой: 44, от дата 11.06.2010 г.
Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр. 127

Общо Събрание

22. – Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.VІІ.2010 г. в 15 ч. в София, Аулата на СУ „Кл. Охридски“, бул. Руски 15, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя за извършената дейност;
2. финансов отчет;
3. утвърждаване на нови членове;
4. промени в устава на асоциацията;
5. разни.

Поканват се всички членове на асоциацията да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на асоциацията в София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая 315, от датата на обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
4748