ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
„РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА”

1. Общи положения

1.1. Информацията за условията относно кандидатстването по Националната програма „Роден език и култура зад граница” да бъде оповестявана най-малко три месеца по-рано.

1.2. Едновременно с публикуването на изискванията за кандидатстване по Националната програма да бъдат публикувани и условията за отчетност на програмата.

2. Финансиране и отчитане на средствата

2.1. При финансирането по Националната програма „Роден език и култура зад граница” да се въведе разграничение между училища към дружества с идеална цел, частни училища или училища на чужда държава.
2.2. Да бъде възможна гъвкавост относно отчетната документация предвид данъчните закони и изискванията за издаване на фактури в съответната държава.

2.3. Да се предвидят възможности за оползотворяване на неусвоените суми от даден бенефициент в случаите, когато той се нуждае от допълнително подпомагане.

2.4. Съфинансирането да се предвижда единствено за извънкласни и извънучилищни дейности, а не за основни учебни дисциплини.

2.5. Да бъде отменена максималната стойност за финансиране на училище в размер на 100 000 лв. Сумата за финансиране на отделен ученик би могла да бъде понижена на 1500 лв.

2.6. След като сумите по проектите са получени, да не бъдат въвеждани допълнителни изменения и ограничения. Сумите за наеми на учеби помещения да бъдат съобразявани със стандартите на живот в съответните страни.

2.7. Разходи за наем на помещения, които към датата на наемането са напълно оборудвани (учебни стаи в училища, езикови школи и т.н.), но не със средства от програмата „Роден език и култура зад граница”, да бъдат отпускани за срок от 10 месеца.

2. 8. Разходи за наем на помещения- подредени, ремонтирани и оборудвани със средства от програмата, да бъдат отпускани за срок от 12 месеца.

2.9. Да бъдат предвиждани разходи за строително- ремонтни дейности.

2.10. Да бъде възможно предвиждането на разходи за технически пособия, съпътстващи учебно-образователния процес.

2.11. Да се спазват стриктно сроковете за превод на средствата по одобрените проекти. Координаторите на проектите да бъдат своевременно уведомявани за евентуалното намаляване или забавяне на средствата по финансирането.

2.12. Да се въведе принцип за разпределянето на средствата по програмата, според който приоритет да имат училища с доказана виталност. Политиката към училищата, които желаят да поставят началото на образователна дейност, без да са доказали все още възможностите си, да бъде насърчаваща.

2.13. След одобряване на бюджета на бенефициентите МОМН да изпраща конкретна обратна информация с цел да се знае, кои направления са одобрени и по кои направления са извършени съкращения.

2.14. Да съществува двойна възможност за коригиране на бюджетите в рамките на одобрените суми- при междинния отчет и окончателния отчет.

2.15. Да се въведе стабилен курс на изчисление при приравняването на валутите, в случаите когато сумите не са в евро. Базата да бъде курсът, който е наличен при превода на парите от МОМН и той да е валиден през годината (с оглед да се избегнат големите различия при варирането на курса на валутите).

2.16. Да се провежда от специалисти на МОМН заплануваният мониторинг по места. При наличие на явни злоупотреби колективите да бъдат лишавани от право на финансиране поне за една следваща година.

2.17. Необходимите средства за закупуване на учебници и помагала да бъдат отпускани най-късно до края на месец юли, преди началото на учебната година.

2.18. Да се улесни прехвърлянето на средства от едно перо в друго, в случаите, когато средствата се отнасят за сходни дейности.

2.19. Да се предвиди определен срок, който да позволява на бенефициента да коригира допусната грешка или да набави пропуснат документ.

2.20. МОМН да уведомява бенефициентите за неодобрените суми по отчетите като се цитира конкретно точката от програмата, фактурата, номера и т.н., както и причината за
непризнаването.

2.21. Да бъдат признавани нормално издавани касови бележки, в които са налице данните на съответния магазин (в западните страни не съществува практика при покупка да се издават фактури). Тези касови бележки да служат за фактури при отчитането на проектите.

2.22. Да се признават преводите на всички документи/ договори на български език от неоторизирани лица. Да бъде възможно с подписа си лицата да удостоверяват истинността на превода.

2.23. Да се предвидят средства за пощенски и митнически разходи за проектите и отчетите.

2.24. Да се предвидят индивидуални договори за управление на проектите (по т. VІ).

2.25. Хорариумите да бъдат отчитани един път годишно. Да се одобряват часове в рамките на българските хорариуми независимо от седмичния им брой или броя на учебните седмици.

2.26. Програмата да предвижда средства за организиране на най-малко три национални празника, както и седмица на българската култура.

2.27. Към програмата „Роден език и култура зад граница“ да бъде включено финансирането на обучение по български език за възрастни. Освен изучаване на български език курсът би могъл да включва изучаване на българската култура, традиции и обичаи.

3. Учебна дейност

3.1. Минималният брой на учениците в паралелка да бъде намален на 8. Да се предвидят изключения за нови училища. Да не се поставя максимална граница за деление на паралелките.

3.2. Да бъде прекратена практиката за преподаване в смесени класове. В случай че се преподава в смесени паралелки, да не се допуска броят на учениците да бъде по-голям от 20.

3.3. Да бъде възможно формирането на паралелки от деца на различна възраст и степен на подготовка.

3.4. Да съществува възможност за плаваща бройка на учениците в един клас, тъй като условията в различните държави са строго специфични.

3.5. Да се диференцира броят на учебните часове за една учебна година. Да се одобрят всички учебни часове в рамките на общия хорариум, заложен в съответните български учебни програми.

3.6. Времетраенето на един учебен час да бъде 45 минути.

3.7. Броят на учебните часове да бъде увеличен с около 30% - 50% , за да бъдат постигнати целите в методическите указания.

3.8. Да се уточнят условия за организиране и провеждане на матури.

3.9. Да се предвиди подпомагане при организирането на предучилищни детски градини или групи.

4. Други

4.1. От Министерство на образованието, младежта и науката да бъде организиран курс за обучение относно разработването на проекти за кандидатстване по Националната програма „Роден език и култура зад граница”

4.2. МОМН да организира курс, разясняващ образователната дейност, застъпена в проектите, както и отчитането на самите проекти.

4.3. Да бъде създаден сайт или интернет форум за въпроси, свързани с образованието, както и с Националната програма „Роден език и култура зад граница”.

УС на АБУЧ